เชียงใหม่ – ใหม่

Project description

เพราะเชียงใหม่ ไม่เคยเก่า
“เชียงใหม่-ใหม่” ที่มุ่งสะท้อนความคิดใหม่ของเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์และเครื่องประดับ ที่สะท้อนภาพเมืองเชียงใหม่ ในยุคปัจจุบัน

 

Date: 02/02/2021 Client: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่