Binoculars | ถ้าคุณ(ไม่)เป็น … คุณจะรู้อะไร : ช่างตัดผม : EP.1

Project description

“เพราะเราเชื่อว่าทุกคน มีเรื่องราวให้เรียนรู้”
พบกับเรื่องราวจากหลากหลายแง่มุม ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์ของ Binoculars
ขอบคุณลุงขั่ง ที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวกับเรา
#Binoculars #TellingLens

Date: 10/02/2021