Fujifilm – ความทรงจำที่สัมผัสได้

Project description

ธุรกิจปริ้นติ้งจะรอดจากโควิด19 หรือไม่ ?
อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงทุกวัน รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนไป

 

Date: 02/08/2022 Client: Fujifilm