Save a Little Smile

Project description

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
และเป็นมิตรกับเด็ก หรือ”Child Safe Friendly Tourism”
โดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
ซึ่งโครงการนี้ช่วยสนับสนุนธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ “เด็กทุกคน” ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็ก
อย่างปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบเมื่ออยู่ในประเทศไทย

 

 

Date: 02/02/2021 Client: Child Safe Friendly Tourism